P. Webley & Sons 44 Bull Dog, British Lion, J.P. Clabrough
Marked British Lion & Clabrough & Bro